Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Algemene Voorwaarden

U kunt deze Algemene Voorwaarden ook downloaden: Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Tigges Consultancy & Management B.V., hierna te noemen “TiggesCM”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die aan TiggesCM of aan mensen die voor TiggesCM werkzaam zijn, worden verstrekt.

Artikel 3 Opdracht
1. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TiggesCM. De bestuurder(s) en al degenen, die voor TiggesCM werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
2. Bij de uitvoering van opdrachten zal TiggesCM zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op alle werkzaamheden rust een inspanningsverplichting deze zo goed mogelijk te doen uitvoeren.

Artikel 4 Declaratie
1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met gemaakte kosten,  kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd.
2. Het honorarium is het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Kantoorkosten bedragen 4% van het honorarium.
3. TiggesCM kan van de opdrachtgever de betaling van een voorschot verlangen, waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van TiggesCM. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
2. Indien TiggesCM invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, zijn alle op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 10% van het openstaande saldo, met een minimum van       € 125,--, dan wel de werkelijke kosten.
3. In geval van overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is TiggesCM gerechtigd de uitvoering van de opdracht met inachtneming van de Gedragsregels op te schorten, dan wel - na schriftelijke aanmaning - de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Reclames
Reclames met betrekking tot de behandeling van een opdracht, dan wel met betrekking tot het daarvoor in rekening gebrachte honorarium, dienen binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht, respectievelijk de ontvangst van de declaratie, schriftelijk te worden ingediend bij TiggesCM.

Artikel 7 Tariefwijzigingen
1. Het staat TiggesCM vrij tussentijds - binnen redelijke grenzen - tot wijziging van het overeengekomen tarief te komen, bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil.
2. De opdrachtgever kan zich binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de prijswijziging tegen die wijziging verzetten.

Artikel 8 Gegevens
Aan TiggesCM verstrekte informatie wordt - met inachtneming van artikel 9 - strikt vertrouwelijk behandeld. De opdrachtgever is gehouden van alle schriftelijke gegevens die hij aan TiggesCM verstrekt, kopieën te behouden, alsmede de schriftelijke stukken die hij van TiggesCM ontvangt, te bewaren, zodat bij onverhoopte beschadiging of verlies van de stukken - bijvoorbeeld door brand - afschriften ter beschikking staan.

Artikel 9 Melding Ongebruikelijke Transacties en Wet Identificatieplicht
1. TiggesCM is verplicht in een aantal in de wet MOT geregelde gevallen melding te maken van zogenaamde ongebruikelijke transacties.
2. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening is TiggesCM verplicht bij de uitvoering van de in voornoemde wet nader omschreven diensten de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen. De opdrachtgever dient desgevraagd alle gegevens te verstrekken, die nodig zijn teneinde de identiteit vast te stellen, in afwachting waarvan de uitvoering van de werkzaamheden zal worden opgeschort.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van TiggesCM voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom, met een maximum van eenmaal het jaarhonorarium.
2. Bij het inschakelen van derden wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. TiggesCM is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
3. TiggesCM is niet aansprakelijk voor zover de opdrachtgever zich ter zake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde dan wel op de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever kan verhalen.
4. De opdrachtgever vrijwaart TiggesCM voor aanspraken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en TiggesCM is onderworpen aan Nederlands recht. Indien de opdrachtgever zijn vaste verblijfplaats buiten Nederland heeft, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB