Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Beloningsadvies

Beloningsanalyse en -advies is één van de belangrijke pijlers van onze aanpak om onze visie ten aanzien van beloningsmanagement bij organisaties te introduceren en te realiseren. Wij staan een transparante en resultaatgerichte aanpak voor. Onderstaand geven wij een algemene aanpak, die afhankelijk van de situatie en de vraagstelling aangepast kan worden.
Hierin onderscheiden wij de volgende hoofdonderdelen:

Organisatiebeeld
Voor de behandeling een beloningsvraag is de context waarbinnen deze vraag wordt gesteld van wezenlijk belang. Onze analyse richt zich op de  hoofdprocessen van de organisatie, de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de organisatorische en strategische doelen en uitgangspunten, het geldende arbeidsvoorwaardenbeleid en de vaststelling van plus- en verbeterpunten. Ook de cultuur en het organisatieklimaat komen aan de orde. Onze observaties en analyses worden gedeeld met de organisatie ic. de opdrachtgever. Eventueel zullen wij een afstemming met de eindverantwoordelijke en/of directievoorzitter hebben om ons organisatiebeeld af te ronden. Een schriftelijk terugkoppeling vindt plaats waarop een formeel akkoord op het organisatiebeeld door de organisatie wordt gegeven.

Concept advies of aanpak
Geïnspireerd door het verkregen organisatiebeeld ontwikkelen wij één of meerdere concept aanpakken dan wel concept oplossingen, die vervolgens worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Afhankelijk van deze discussie kan tot een aanpassing worden gekomen, dan wel wordt met meerdere stakeholders over de aanpak en/of het advies gesproken. In onze rapportage komen tevens de implementatie, kosten en arbeidsverhoudingen op hoofdlijnen aan de orde. Nadat er overeenstemming tot stand is gekomen, wordt een en ander  vastgelegd voor verdere uitwerking en/of implementatie.

Uitwerking en/of implementatie
In deze fase van de beantwoording van de beloningsvraag vindt de detailuitwerking en de implementatie van de oplossing(en) plaats. Hierbij streven we een totaal aanpak na, waarbij zowel de communicatie en vastlegging in regelingen incl. de details van de uitvoeringspraktijk alsmede de impact/inbedding in de arbeidsverhoudingen en kostenconsequenties worden meegenomen.

Kortom, altijd werkende en passende oplossingen voor uw beloningsvraagstukken zonder hoofdbrekens!!

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB