Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Comp&Ben Expertise Contracting

Beloning, in de meest brede zin van het woord, is voor elke organisatie van belang. Het beloningsbeleid dient goed geregeld te zijn. De uitvoering van de regelingen, de communicatie daarover en de beantwoording van vragen door medewerkers én leidinggevenden dient adequaat te zijn. Ook de jaarlijkse check van de regelingen aan de gewijzigde en wijzigende wetgeving en het landelijke/regionale arbeidsklimaat vragen om een deskundigheid en beschikbaarheid vanuit de Personeelsafdeling. Gezien het specifieke karakter van dit onderdeel van het personeelsbeleid, de onbekende frequentie waarop een beroep gedaan wordt op dit specialisme en de omvang van de organisatie maken het niet altijd doenlijk om een gespecialiseerde medewerker in dienst te hebben.

Wij bieden organisaties de mogelijkheid om dit onderdeel van het personeelsbeleid op een goede manier in te vullen. Comp&Ben Expertise Contracting (ofwel belonings- en arbeidsvoorwaardenkennis en ervaring inhuren) biedt een kostenefficiente mogelijkheid tot een kwalitatief hoogwaardige invulling door een Comp&Ben specialist.
Onze kenmerken zijn:

Nauwe betrokkenheid bij uw organisatie
Wij vormen een onderdeel van uw organisatie, waarbij wij de uitvoering van het beloningsbeleid namens u doen. Wij weten wat het beleid is (wat er is afgesproken), wat de bedoelingen zijn (waarom een regeling is ontstaan) en welke regelingen (in detail) van toepassing zijn (hoe een en ander is vorm gegeven). Wij werken vanuit een formeel opgesteld en geaccordeerd beloningsbeleid, dat gebaseerd is op en gekoppeld is aan een organisatiebeeld. Tevens geven wij een overzicht van het soort vragen en problemen er aan de orde zijn geweest. Onze Comp&Ben specialist wordt door u en uw medewerkers als een deskundig en betrokken personeelslid van uw organisatie gezien!!

Actualiteit  van de ontwikkelingen en deskundigheid op belonings- en arbeidsvoorwaardengebied gewaarborgd
Vanuit onze professionaliteit zorgen wij ervoor dat onze medewerkers up-to-date zijn over trends en ontwikkelingen op Comp&Ben gebied. Zowel landelijk, regionaal als in de bedrijfstak waarin uw organisatie werkzaam is. Proactief zal onze Comp&Ben specialist u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook op het terrein van de uitvoering en eventuele verzekering van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen zijn wij eveneens thuis. Daarbij worden wij bijgestaan door goede, onafhankelijke partners, die zich gespecialiseerd hebben op het terrein van uitvoerings- en verzekeringsovereenkomsten, en die onze kennis op peil houden.

Praktische werkwijze
Vooraf wordt er een concreet activiteitenplan opgesteld, waarin de terreinen waarop onze Comp&Ben specialist wordt ingezet worden vastgelegd. Hierbij kunt u onder meer denken aan: telefonisch en schriftelijke vraagbaak over de bestaande regelingen; begeleiden, doorrekenen en/of doorvoeren van beoordeling- en beloningsrondes; analyseren en voorstellen van aanpassingen in regelingen;  structureren en documenteren van werkprocessen; ondersteunen bij de vaststelling van onderlinge verhoudingen binnen en buiten de organisatie; assisteren bij opzetten en uitvoeren van performance management. en toezien op dan wel uitvoeren van de administratie van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. In het jaarplan wordt een en ander definitief vastgelegd.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB