Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Projectmanagement

Aanpassing van arbeidsvoorwaarden of van het beloningsbeleid kan zeer complex en tijdrovend zijn. Wij bieden organisaties de mogelijkheid om een deskundige projectmanager aan te stellen, die de zorgen voor de operationele projectvoering uit handen van de HR-verantwoordelijke neemt. Vanwege de praktische en relevante HR-ervaring van onze projectmanager kan zowel op het proces als op de inhoud worden gestuurd.  Een en ander wordt in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald.
Onze projectmanager verzorgt naast de gebruikelijke projectrapportage aanvullend een rapportage van zijn/haar bevindingen over de projectvoortgang, de interactie met de rest van de organisatie en andere relevante observaties. Kortom, de projectmanager ziet toe op de succesvolle realisatie van het project qua resultaat, tijdigheid, kwaliteit, kosten en implementatie. Daarnaast heeft hij/zij aandacht voor de inbedding en relaties met de rest van de organisatie. De projectmanager is deskundig, praktisch én betrokken!!

Deskundig in complexe veranderingen
Bij de aanpassing van een belonings- of arbeidsvoorwaardelijke regeling kunnen vele facetten een rol spelen. Als uw HR-verantwoordelijk manager of specialist een complex en tijdrovend project moet uitvoeren naast het reguliere werk, dan kunnen zowel het project als deze normale werkzaamheden er onder lijden. Dit kan resulteren in ontevredenheid over de doorlooptijd, het gewenste resultaat en de dienstverlening aan de medewerkers en de organisatie. Door meerdere malen met dit soort complexe veranderings- of implementatieprojecten betrokken te zijn geweest, biedt de uitkomst vanwege het overzicht, de resultaatgerichtheid en de inhoudelijke expertise.  Afhankelijk van het type project kan de projectmanager zijn eigen expertise op passende wijze inbrengen.

Praktische werkwijze
De projectmanager maakt gebruik van de eigen set van projectbesturingstools. Indien echter de organisatie een vertrouwde werkwijze van projectmanagement hanteert, dan zal de projectmanager deze vanzelfsprekend toepassen. Dit kan enige inwerktijd nodig maken, maar daarna is de rol van de projectmanager conform de organisatie dat wenst. Daarnaast is de projectmanager sterk gericht op het bereiken van de gewenste (tussen) resultaten, waarbij hij praktisch te werk zal gaan, gebruikmakend van de aanwezige expertise binnen de organisatie.  Een belangrijke drijfveer is de realisatie van het projectconcept in een praktisch en operationeel heldere uitvoering, inclusief de daarbij behorende vastlegging en documentatie.

Betrokkenheid bij de impact op de organisatie
Bij projectinvulling en -resultaten is de projectmanager zeer betrokken om een wezenlijke bijdrage te leveren (via dit project) op de realisatie van de vooraf geformuleerde project-( en organisatie)doelstellingen. Het doorvoeren van de projectresultaten vinden wij een essentieel onderdeel van het projectmanagementschap. Indien doorvoering niet de gewenste resultaten tot gevolg hebben, dan zullen wij dat kenbaar maken.Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld moeilijke communicatie, onduidelijke vastlegging in regelingen en navenante uitvoeringspraktijk alsmede ongewenste impact/inbedding in de arbeidsverhoudingen en onverwachte kostenconsequenties. In die gevallen zal de projectmanager met aanpassingsmogelijkheden komen.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB