Logo                Uw partner voor beloningsvraagstukken!! E: info@TiggesCM.nl
M: 06 - 51 80 99 97
Home             Disclaimer           Algemene voorwaarden             Contact (Uitgebreid)


Pensioenwet geldt vanaf 1 januari 2007.
Inleiding
Vanaf 1 januari 2007 is een nieuwe Pensioenwet (PW) van kracht, die de wel bekende Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) zal vervangen. De PW is gemaakt om diverse redenen, zoals de aanscherping verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever, pensioenuitvoerder en medewerker (de zgn. driehoek), de vergroting rechtszekerheid van de deelnemers/werknemers en de versterking van adequate communicatie naar deelnemers en medewerkers. De Pensioenwet legt een grotere verantwoordelijkheid bij werkgevers. Voor werkgevers met een pensioenregeling, die ondergebracht is of wordt bij een verzekeraar, heeft dit gevolgen. Voor werkgevers met een verzekerde regeling gelden overgangsmaatregelen, die effectieve invoering tot 1 januari 2009 mogelijk maken.

Driehoeksverhouding
De driehoeksverhouding tussen Werkgever, Werknemer en Pensioenuitvoerder vormt de basis voor de wet- en regelgeving ten aanzien van pensioenen.

De uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar geeft inzicht in de financiële en de administratieve en communicatieve afspraken. Daarin liggen de procedures en werkzaamheden, die voortvloeien uit de pensioenovereenkomst vast.

Het pensioenreglement geeft de werknemer/deelnemer houvast over de “dagelijkse gang van zaken” van zijn/haar pensioen, voortkomend uit de pensioenovereenkomst. Daarin staan oa de vaststelling van de aanspraken en de manier waarop indexatie worden toegepast.

Vanuit arbeidsverhoudingen is de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer belangrijk. De PW heeft hiervoor spelregels vastgesteld waaraan de werkgever moet voldoen. Qua vormgeving heeft de werkgever daarin meerdere mogelijkheden. Eisen zijn door de PW gesteld aan de onderwerpen die in die overeenkomst aan de orde moeten komen.

Communicatie
In de Pensioenwet wordt veel nadruk gelegd op tijdige, begrijpelijke, toegankelijke en consistente communicatie en informatieverschaffing. U, als werkgever, heeft de (eind-)verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Een aantal aspecten van pensioen is verplicht. U kunt dat aangrijpen om de inhoud en kwaliteit van uw pensioenregeling goed over het voetlicht naar uw (potentiële) werknemers te brengen.
Onderstaand wordt een aantal (verplichte) communicatiedocumenten opgesomd:

Pensioenovereenkomst: (verplicht) door de werkgever aan de werknemer aan te bieden waaruit oa het karakter van de overeenkomst blijkt (keuze uit Uitkerings-, Kapitaal- of Premieovereenkomst), ook al wordt er geen pensioen overeengekomen.
Startbrief: (verplicht) door de pensioenuitvoerder aan de medewerker aan te bieden, waarin tenminste een aantal voorgeschreven onderwerpen aan de orde komen uit de pensioenovereenkomst.
Pensioenreglement: (verplicht) wordt door de uitvoerder in overeenstemming met pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst opgesteld (en op verzoek) verstrekt.
Opgave aanspraken: (verplicht) jaarlijks aan actieve deelnemers en gepensioneerden en periodiek (5-jaarlijks) te verstrekken aan gewezen deelnemers of partners en bij specifieke gebeurtenissen (uitdiensttreding, scheiding, vrijwillige deelneming).

Werkbare oplossingen
Voor u, als werkgever, is het belangrijk om de communicatie (zowel qua vormgeving als qua inhoud) goed te organiseren. Onze oplossing is een draaiboekje dat u helpt uw pensioencommunicatie goed te regelen en dat pensioen tot een wezenlijk en herkenbaar onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden laat zijn. U bent dan “in control”.

Wij kunnen u helpen om een en ander efficiënt in te richten en te onderhouden. Daarnaast kunnen wij continuïteit bieden in informatieverschaffing aan en beantwoording van inhoudelijke vragen van uw medewerkers.

Lijn
Wij streven naar praktische oplossingen en zijn pragmatisch in onze werkwijze. Wij laten ons leiden door haalbaarheid. Vernieuwende ideeën en oplossingen schuwen wij echter niet. Bel (06 - 51 80 99 97) of mail (info@TiggesCM.nl) voor het maken van een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek.
Thema´s


Profiel Paul Tigges

Langer Leven

Pensioenwet

HR voor MKB